/ Antonina Aldoshyna

Portrait

Antonina Aldoshyna